Støtteordninger

Kontingentkassa og Fritidsfondet

Skien kommune har i samarbeid med næringslivet og humanitære foreninger innført ordninger for at alle skal kunne være med på vanlige fritidsaktiviteter.Skien kommune har ordninger for at alle barn og unge som har lyst, skal kunne delta på fritidsaktiviteter.

Kontingentkassa

Støtten skal dekke kontingent eller utstyr som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Vi gir inntil kr. 4.000,- pr. person i året. Tilskuddet gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte.

Fritidsfondet

Enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende som hører til en organisert fritidsaktivitet og/eller bidrar til rekruttering til faste organiserte aktiviteter. Inntil kroner 5.000,- i tilskudd per barn per år.

Ta kontakt med leder i tropp eller flokk eller med gruppeleder når kontingentkravet kommer eller det trengs speiderdrakt eller annet utstyr.

Søknader

Det er voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke. For eksempel: helsesykepleiere, lærere, miljøterapeuter, lagledere og trenere. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

[…]

Det er søkeren som vurderer om familien er i en slik situasjon at utgiftene ikke kan dekkes av familien.

Det er altså gruppa som søker, men både søknad og dokumentasjon er ganske enkelt. Ved behov setter vi oss ned og fyller ut sammen på nett.

Forpliktelse

Søkeren har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Dette innebærer å sørge for at barnet husker på/kommer seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge på alle aktivitetene hver gang.

Det vil si at det ikke er en direkte forpliktelse for familien som får støtte, men for søker, dvs. gruppeleder. Speidergruppa må få forsikring om at speideren vil fullføre kontingentperioden, delta på arrangementene og bruke utstyret det blir gitt penger til.

Andre ordninger

Kontingentkassa og Fritidsfondet vil til sammen dekke det aller meste av behovet for våre medlemmer. Vi kan likevel f.eks. nevne Speider-Sports ordning for utlån av speiderdrakt.